Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://takaceramics.com

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu https://takaceramics.com
w szczególności:

1.1. definiuje określenia używane w serwisie internetowym https://takaceramics.com

1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.6 określa wymagania techniczne

1.7 informuje o Polityce prywatności

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

2. Serwis internetowy działający w domenie https://takaceramics.com prowadzony jest przez:

Ewa Sikora
ul. Generała Zajączka 8 96-313 Jaktorów-Kolonia
NIP: 0000000000 REGON 000000000
e-mail: takaceramics@wp.pl telefon kontaktowy: 500 241 040

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Sprzedawca na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz.646) prowadzi działalność nieewidencjonowaną.

5. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535).

6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

8. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

10. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.

11. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

12. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu internetowego, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.

13. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

14. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

15. Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawianie opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów. Wystawiane recenzje będą podlegać weryfikacji obsługi Sklepu. Sprzedawca nie modyfikuje treści wystawionej recenzji.

16. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – oznacza produkt nieprefabrykowany, który wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy/ Serwis internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://takaceramics.com za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – Ewa Sikora, ul. Generała Zajączka 8, 96-313 Jaktorów-Kolonia, NIP: 0000000000 REGON 000000000

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego https://takaceramics.com zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia

Blog – usługa elektroniczna dostępna w serwisie internetowym dla jego usługobiorców

§3 Usługi elektroniczne

1. W Serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Blog

1.4 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.

5. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

5.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz wyświetlana nazwa (Nick).

5.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

5.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

6. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:

7.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: takaceramics@wp.pl  

7.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Usługodawcy: Ewa Sikora, ul. Generała Zajączka 8, 96-313 Jaktorów-Kolonia.

8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://takaceramics.com.

2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „usuń” znajdującego się w tabeli Koszyka

3.2.3 zawartość Koszyka po zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby Produktów odświeżana jest automatycznie

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”

3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia

3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe

3.5 następnie należy:

3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu

3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji Zamówienia

3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.8 Przy wyborze Blue Media należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin Blue Media, następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoważnego. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 2 do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:

1.1 firmy kurierskiej DPD Polska, DHL oraz InPost

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie.

2. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Zamówienia. Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu, Klient dokonuje płatności za Zamówienie:

3.1 w formie przedpłaty za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub Blue Media lub

3.2 gotówką lub Blik przy odbiorze osobistym Zamówienia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości e-mail z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 14 dnia kalendarzowego od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres
e-mail. W takim przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

5. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

8. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm InPost oraz DPD Polska i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.

9. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§7 Przesyłki

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej DPD Polska, Inpost lub DHL jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska, InPost oraz DHL są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych przewoźników.

2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:

2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru zamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej InPost.

3. Zapis ust. 1 oraz ust. 2 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

§8 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia Umowy przez Sprzedawcę (przedpłata),

1.2 przez bramkę płatniczą Blue Media S.A. w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą . Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Blue Media S.A. (obsługiwany przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 000 000 zł (w całości opłaconym) oraz wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP17/2013).

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem Blue Media Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę bez VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§9 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.

3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: takaceramics@wp.pl  

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację: Ewa Sikora, ul. Generała Zajączka 8, 96-313 Jaktorów-Kolonia.

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

8. W przypadku Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

§10 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.3 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.4 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

10.1 adres e-mail: takaceramics@wp.pl  

10.2 adres Sprzedawcy: Ewa Sikora, ul. Generała Zajączka 8, 96-313 Jaktorów-Kolonia.

§11 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

§12 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności. [link do strony z Polityką prywatności]

§13 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: takaceramics@wp.pl.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827)

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://takaceramics.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie Serwisu internetowego https://takaceramics.com są chronione prawem autorskim oraz stanowią własność Sprzedawcy. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie Serwisu internetowego https://takaceramics.com użyte są w celach informacyjnych.

5. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu internetowego https://takaceramics.com na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie PDF

0
0